Algemene voorwaarden

Deelname aan deze Authentieke dag Vreeswijk is voor eigen risico. Tijdens de rondrit dient men zich te houden aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Bij terugkomst verzoeken wij u de aanwijzingen op te volgen van de verkeersregelaars en vrijwillige/begeleiders.

De deelnemer aan de Authentieke dag Vreeswijk en de daaraan verbonden activiteiten, dient er voor te zorgen dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade, waartoe het gebruik van het voertuig tijdens de Authentieke dag Vreeswijk en de daaraan verbonden activiteiten kan leiden, is gedekt door een verzekering overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WA verzekering) en een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP), voor zover deze al niet valt onder de verplichtingen op grond van de hiervoor genoemde Wet. Indien de deelnemer in een zakelijke hoedanigheid aan de Authentieke dag Vreeswijk deelneemt, dient hij een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan voor, tijdens of na de tourrit en/of de static-show op welke wijze ook, aan u, uw voertuig, goederen van derden en/of uw passagiers. Het is de organisatie niet toegestaan om eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

Persoonsgegevens

De werkgroep ADV hecht veel waarde aan de privacy van gebruikers van haar websites. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). In het Privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken.

Privacy

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Technische realisatie

Deze website is gerealiseerd door kxdesign BV ingeschreven onder 52349128 te KvK Utrecht voor verder informatie kijk op onze website.